Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ประกันการให้บริการ

     1. ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ สูญหาย อันเนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้กระทำเอง หรือร่วมมือกับบุคคลอื่นลักทรัพย์ หรือละทิ้งหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย

     2. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องมีผู้รับรองความประพฤติ และค้ำประกันการทำงานกับบริษัทฯ โดยไม่จำกัดวงเงินรับผิดชอบ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการระดับ ซี 3 ขึ้นไป

     3. บริษัทฯ จัดกำลังสำรองไว้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัย ขาด ลากิจ ลาป่วย ลาออกหรือถูกให้ออก หรือผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัว โดยไม่ให้มีการควงกะการทำงานเกินกว่าวันละ 12 ชั่วโมง

     4. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ หลับยาม หรือกระทำผิดระเบียบวินัยของ รปภ. บริษัทฯ ยินดีที่จะให้ผู้ว่าจ้างปรับตามจำนวนเงิน ซึ่งได้กำหนดไว้ในระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย (ตามเอกสารเสนอราคา)

     5. ผู้ว่าจ้าง สามารถที่จะเลิกสัญญาว่าจ้างได้ตลอดเวลา ถ้าพิจารณาเห็นว่าให้การบริการไม่เป็นที่น่าพอใจ ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆ ผูกพันทั้งสิ้น