Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ระบบการควบคุมระเบียบวินัย

    

          เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้วางวิธีการควบคุมและตรวจเช็คการปฏิบัิติหน้าที่ของพนักงานรักษาาความปลอดภัย โดยในเวลากลางวันได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัิติการไปตรวจการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และพบผู้ว่าจ้างเพื่อสอบถามปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ หรือเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงงานด้านรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในเวลากลางคืนได้จัดรถสายตรวจมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งว่างจากเวลาราชการประจำรถสายตรวจ ไปตรวจความเรียบร้อยและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

          คณะเจ้าหน้าที่สายตรวจอยู่ในความควบคุมดูแลของ พันตำรวจโทปัญญา   แป้นเพ็ชร ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกวัน และถ้ามีเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สามารถระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างฉับพลัน โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท้องที่ได้อย่างดี